Dobrý soused

13.05.2016

Dobrý soused 

Dobrý soused! Co to znamená?

Takto se může zeptat mnoho lidí. Pokusíme se tedy na otázku odpovědět.

Žijeme v obcích, které se za poslední roky značně změnily. V něčem k dobrému, v něčem zase k horšímu. Podařilo se vybudovat řadu potřebných věcí, jako je kanalizace, plyn, kvalitní komunikace. Lze odvážně říci, že život v našich obcích je z tohoto pohledu na vysoké úrovni. Pokud ale nebudeme hledět jen na hmotné statky a podíváme se blíže, zjistíme, že se změnila například i skladba obyvatel.

A právě různorodost a návyky každé  skupiny občanů mohou být velmi rozmanité a v mnoha ohledech se střetávat. Vzájemné interakce tak vnímáme jako velice citlivé. Abychom vytvořili prostor pro možný soulad mezi těmito skupinami obyvatel, z nichž řada je aktivní v různých zájmových sdruženích –myslivost, sbor dobrovolných hasičů, místní zájmová sdružení a jiné, rozhodli jsme se sestavit nezávazný a dobrovolný „Kodex Dobrého souseda.“

Dále v textu se dočtete, že se velmi jednoduchým způsobem snaží definovat obecné zásady soužití na vsi. Cílem je, aby se co možná nejvíce spoluobčanů ztotožnilo či sžilo s Kodexem, který by se tak mohl stál kamínkem v mozaice spokojeného života v Popovičkách, Chomutovicích a Nebřenicích. Základy Kodexu jsou pravidla slušného chování, vzájemného respektu a pomoci, které dle našeho názoru do našich vesnic patří.

Při tvorbě Kodexu jsme se z velké části nechali inspirovat již existujícím kodexem obce Zichovec, kde byl zaveden již před 3 lety a dle zástupců obce se osvědčil. Tímto jim také děkujeme za možnost užití textů a šíření této myšlenky dál.

Obecní úřad není garantem Dobrého souseda. To jsme my všichni, kteří se k této myšlence hlásíme. Nejsou zde žádné funkce, rozhodovací pravomoci, poplatky. Na OÚ má jen mnoho příznivců, podpůrců, kteří mu umožnili vzniknout. Dobrý soused by si měl žít svým vlastním – vaším životem. Každý z Vás, kdo bude chtít veřejně deklarovat, že uvedené zásady a hodnoty přijímá za své, vyzvedněte si prosím na OÚ samolepku se znakem a umístěte ji např. na dopisní schránku, automobil. Tím dáte najevo své postoje vůči svému okolí, sousedům a obci, svému domovu.

Věřím, že časem budou Dobří sousedé nejen na všech schránkách, ale především v domech za těmito schránkami :-)

Václav Škorpil

 

Etický kodex Dobrého souseda v obcích  Popovičky, Chomutovice a Nebřenice 

Etický kodex je dokument, který obsahuje doporučení pro vzájemné soužití. Jeho dodržování je dobrovolné. Chceme podpořit spokojené soužití a myslíme si, že napsaná kritéria pomohou zabezpečit to, o co usilujeme. Život občanů v Popovičkách, Chomutovicích a Nebřenicích je již dnes výjimečný                    a obdivovaný. Je to dobrý základ a jedinečná příležitost pro vytvoření moderní, přátelské a harmonicky se rozvíjející obce, kde je radost bydlet.

Dobré jméno obce – dbejme dobrého jména obcí Popovičky, Chomutovice a Nebřenice, posilujme jejich důvěryhodnost, buďme loajální ke své obci.

Odpovědnost – chovejme se odpovědně, společně a se zájmem spravujme majetek obce a usilujme o jeho zajištění do budoucnosti. Jednejme vždy s vědomím odpovědnosti za celkový obraz a vývoj obce.

Ohleduplnost a slušnost – chovejme se ohleduplně. Buďme pozorní a vstřícní jeden k druhému. Ochraňujme společný majetek obce a naše nádherné prostředí.

Bude skvělé, když hlučné činnosti uskutečníme v době, kdy se navzájem nerušíme. Zvažujme, zda neobtěžujeme svoje sousedy kouřem, neustále štěkajícím psem nebo jinými problémy.

Odpouštějme a zapomínejme na pomstu a odvetu (zákon oko za oko způsobí, že celý svět bude slepý), snažme se pochopit, že sklidíme, co zasejeme.

Sousedské vztahy – budujme otevřené, příjemné a harmonické soužití. Mějme dobrou vůli vyřešit potíže smírnou cestou. Jednejme čestně a otevřeně, spravedlivě a bez postranních úmyslů. Buďme si dobrými sousedy, ctěme své materiální a morální závazky.

Solidarita a pomoc - buďme přátelští a solidární ke všem věkovým kategoriím občanů a přátel obcí Popovičky, Chomutovice a Nebřenice. Vzájemně si pomáhejme v běžném životě i ve vypjatých situacích. V rámci svých možností pomozme plnit přání a potřeby jednotlivců nebo zájmových skupin. Jednejme s lidmi s respektem a láskou bez ohledu na to, kdo jsou a co dělají. Čiňme druhým dobro.

Tolerance a porozumění - zachovávejme principy tolerance, porozumění, otevřenosti, pravdivosti a korektního jednání. Buďme spravedliví a otevření a navzájem se informujme. Postupujme společně v záležitostech, které se týkají občanů Popoviček, Chomutovic a Nebřenic.

Lidská práva - respektujme základní lidská práva, svobody a individuální potřeby a zájmy občanů, zájmových skupin a přátel obcí Popovičky, Chomutovice a Nebřenice.

CHCEME SPOLEČNĚ VYTVOŘIT BEZPEČNÝ, KRÁSNÝ PROSTOR, SE VZÁJEMNOU PODPOROU A CHUTÍ ŽÍT.

Signatáři kodexu


Rozhodni se pečovat o mladé, soucítit se starými, sympatizovat se snaživými a tolerovat slabé a špatné. Někdy ve svém životě budeš na jejich místě.

Bob Goddart